NAVIDEZNA RESNIČNOST

Alja Pristov

UVOD

Navidezna resničnost ali drugače rečeno navidezna realnost je oblika računalniške simulacije, kar pomeni umetno ustvarjanje določenih pogojev. V tem zapisu bom predstavila navidezno resničnost (VR). Opisala bom, kako deluje, kje in kako jo želijo izkoristiti, njene prednosti in slabosti.

JEDRO

»Cilj virtualne resničnosti je predvsem zgraditi svet znotraj računalnika, kjer bodo izkušnje enake kot v realnem svetu«, poudarja Robert Michael Kitchin, britanski akademik geografskih informacijskih sistemov. Torej je to svet, v katerega lahko naš um vstopi, čeprav je naše telo prisotno v realnem.

Pri navidezni resničnosti ima uporabnik občutek, da se nahaja v naravnem okolju. Za razliko od hologramov in drugih projekcij, navidezna resničnost 100% ustvari digitalni svet in gledalca v celoti potopi vanj. Njena tehnologija deluje tako, da uskladi horizont uporabnika s horizontom virtualnega prostora.

Slika 1: Osnovna oprema za VR, 2018

Navidezna resničnost se že vpleta v naše življenje, pričakujemo pa, da bo doživela še večji razcvet in širšo uporabo. VR poudarja, da soobstaja z realnim svetom. Uporabnik je miselno in zavestno v virtualnem svetu, fizično pa v realnem. Ogleduje si ga preko dveh drobnih televizijskih zaslonov, ki sta vgrajena v vizir. Uporabnik s pomočjo teh monitorjev, ki so v polju pogleda, vidi ne le virtualni prostor, temveč tudi lastne dele telesa, kot so roke in telo. Le-te pa so predstavljeni kot del virtualne podobe. To dosežemo z uporabo podatkovnih rokavic in oblek. Senzorji na njih zaznajo premike glave in rok, kar povzroči spremembo navideznega položaja gledanja. Očala za virtualno resničnost, kamor lahko vstaviš telefon, so dandanes dostopna vsakomur, vendar jih ne gre primerjati s kakovostnejšimi modeli. Le-ta stanejo od 500 do 600 evrov, za katere se je izkazalo, da ljudje niso pripravljeni zapraviti tako visoke vsote.

Slika 2: Osnovna VR očala, 2016
Slika 3: Tabela o cenovni predstavi kupcev, 2017

Ameriško podjetje za računalniško tehnologijo Feelreal je razvilo zanimiv dodatek k očalom, oziroma tako imenovano Feelreal masko, ki poleg slike navideznega sveta omogočajo tudi čutne dražljaje. Ob straneh so nameščeni zračniki, za ustvarjanje vtisa vetra na obrazu, in grelniki, za izkušnjo vročega okolja. Na območju ust sta dveh špranji, skozi kateri puha megla in dež. Pred obrazom sta nastavljena tudi dva motorčka, ki ustvarjata tresljaje in simulirata udarce. Maska omogoča tudi simulacijo več kot 255 različnih arom. Podobno izkušnjo lahko izkusimo tudi v 6D-kinodvoranah. Uporabnik lahko nosi tudi rokavice, ki so prav tako opremljene s senzorji. To omogoča navidezno pobiranje in premikanje predmetov v simuliranem prostoru.

Slika 4: Feelreal maska za VR, 2018

V marketingu, bi uporaba navidezne realnosti zmanjšala stroške storitev, saj bi izdelke načrtovali navidezno, brez uporabe maket ali modelov. Uporabljajo pa jo že v različne namene, kot so podatkovne analize, pregled skic, načrtovanje produkta, marketing, treningi…

VR bi na delovnih mestih lahko omogočala virtualne konference, kjer bi bili ljudje iz različnih delov sveta, navidezno v istem prostoru. Njena uporaba bi omogočala tudi varnejše, predvidljivo okolje za urjenje novih veščin. Tudi testne vožnje bi se tako izvajale bolj varno. Omogočala bi bolj organiziran, ekonomičen, hitrejši in lažji dostop do želenih podatkov. Prepoznavala bi talente, kar bi pomagalo pri zaposlovanju. Kandidate bi postavili v navidezni prostor, v določeno okolje in situacijo in glede na reakcijo presodili,če so primerni za delovno mesto. S tem načinom uporabe bi nam VR lahko pomagala tudi pri karierni odločitvi.

Navidezna resničnost pospešuje delo na daljavo, saj so zaposleni med seboj digitalno lažje povezani. Trenutno se že razvijajo virtualne klepetalnice. V neki raziskavi so ugotovili, da bi uporaba navidezne realnosti pomagala pri uravnavanju stresa na delovnem mestu. V navidezni simulaciji je sodelovalo 12 medicinskih sester, ki so bile postavljene pred različne situacije. Medtem so jim merili ritem dihanja. S tem so dokazali, da bi trening s pomočjo navidezne realnosti pomagal pri učinkovitem delovanju na delovnem mestu v stresnih in nepričakovanih situacijah v realnem življenju. To tehnologijo pa bi uporabili tudi v psiholoških klinikah, kjer bi terapevti virtualno terapijo izkoristili v boju proti fobijam, tesnobi, bolečini, posttravmatski stresni motnji in celo poustvarili izkušnjo bližnje smrti.

Čeprav se vse te izboljšave, ki bi prišle z novo tehnologijo slišijo super, pa bo delo na daljavo v nasprotju z idejo o ravnovesju med delom in življenjem. Ta zagovarja, da ločimo delovni čas od časa za družino in hobije. Eden stranskih učinkov doživljanja navideznega sveta je tako imenovana morska ali potovalna bolezen, ki nastane zaradi neskladja impulzov, ki jih prejemajo možgani. To so kasneje preprečili z izboljšano ločljivostjo zaslonov, večjo hitrostjo sličic in frekvenco osveževanja.

ZAKLJUČEK

Za zaključek bi povedala, da je glavna lastnost VR, da uporabnik vidi, sliši in celo občuti okolje, ki ga pravzaprav ni. V njem ni samo prisoten, ampak tudi aktiven. De Kerckhove virtualno resničnost opiše kot stroj, ki uporabniku dovoli predreti v ekran. Tudi sama sem že večkrat preizkusila navidezno resničnost v 6D kinodvoranah. Nad njo sem bila fascinirana in name je naredila velik vtis. Ne morem verjeti, kako resnično lahko poustvarimo nek prostor in to ne le vizualno, temveč tudi preko zvokov, dražljajev in celo vonjav. Mislim pa, da bi prevelika uporaba VR v vsakdanjem življenju pustila veliko negativnih posledic. Težko bi razločevali med navideznostjo in realnostjo, posledica tega pa bi bila, da bi realno življenje vzeli za rezervo. Pozabili bi na to, kar imamo in v nedogled vračali v navidezne svetove k nenaravnemu.

VIRTUAL REALITY

Virtual reality or VR is a form of simulation. »The goal of VR is to build a world within the computer where the experience will be the same as in the real world!« points out Robert Michael Kitchin, a British academic in geographic information systems. So this is a world into which our mind can enter, even though our body is in the real world. Unlike holograms, VR 100% creates a digital world and fully immerses the user into it. It works by aligning the user’s horizon with the virtual space horizon.

Virtual reality is already being incorporated into our lives, and we expect it to experience even in widespread use. The user is mentally in the virtual world, and phisically in the real world. It is viewed through two tiny TV screens that are integrated into the viewfinder. With these monitors the user sees not only virtual space but also their body parts, such as hands and body. They are presented as part of a visual image. This is achived through the use of data gloves and suits. Senzors detect head and arm movements on them, causing the virtual viewing position to change. The virtual reality goggles, in which you can put you phone are now accessible to everyone, but they can not be compared to the higher quality models. These cost from $500 to $600 and they proved that people are not prepared to waste such a large sum. The american computer technology company Feelreal has developed an interesting addition to goggles, a Feelreal mask, which provides sensory stimuli besides to the virtual world image. The mask has vents that provide a simulation of wind, heat, mist, rain. In the front of the face are also two motors that create vibrations and shocks. The mask also allows the simulation of more than 255 different flavours. You can get a very similar experience in 6D cinemas. The user can also wear gloves that allow the virtual pickup and movement of objects in a simulated space. In marketing, the use of virtual reality would reduce the cost of services by designing products without models. They are already used for data analysis, sketch review, product planning, marketing training…

VR could provide virtual conferencing where people from different parts of the world would be in the same place. Its use would also provide a safer, more predictable environment for practicing new skills. It would allow more organized economical, faster and easier access to the desired data. It would also recognize talents. People would be given to some situation and according to the reaction they made, they would be chosen for the job. VR could also help us make a career decision. Some research, where 12 nurses were involved, found that it would help manage workplace stress. The technology would be used in psychology clinics as well. Therapists would use it to combat phobias, anxiety, pain, posttraumatic stress disorder…

Although all these improvements may sound great, working remotely will conflict with the idea of work-life balance. One of the side effects of experiencing the virtual world is sea or travel sickness. But that was later prevented by improved screen resolution, higher frame rates and refresh rates.

BESEDNI VIRI

Ropret, M.2016.Tehnozvezdje.si.(Citirano:9.3.2020-17.15). Dostopno na naslovu: https://tehnozvezdje.si/navidezna-resnicnost-za-zacetnike/

Doživite povsem nov svet. 2020. Virtualist.si. (Citirano: 10.3.2020- 15.50. Dostopno na naslovu: http://virtualist.si/spoznaj-vr/

Potočnik, A. 2019. Dnevnik.si. (Citirano: 10.3.2020- 16.00) Dostopno na naslovu: https://www.dnevnik.si/1042886006

Avsec, K. 2019. Dostop.si. (Citirano: 10.3.2020-16.25) Dostopno na naslovu: https://www.dostop.si/navidezna-resnicnost-kot-odgovor-na-resnicne-fobije/

Navidezna resničnost. 2018. Wikipedia.si.(Citirano: 11.3.2020-16.20). Dostopno na naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Navidezna_resni%C4%8Dnost

Hočevar, G., Kovač, M., Knupleš, U. 2017. Knjižnica-celje.si. (Citirano:11.3.2020-16.45). Dostopno na naslovu:  https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201704201.pdf

Googlova navidezna resničnost sedaj tudi na iosu. 2016. Dne.enaa.com. (Citirano: 12.3.2020-17.10). Dostopno na naslovu: http://dne.enaa.com/Internet-in-aplikacije/googlova-navidezna-resnicnost-sedaj-tudi-na-ios.html

SLIKOVNI VIRI

Darko. 2016. Mobitrgovina.com. (Citirano: 12.3.2020-17.30). Dostopno na naslovu: https://mobitrgovina.com/google-android-vr-resnejsa-ocala-za-navidezno-resnicnost/

Navidezna resničnost, 2018, Wikipedia.si. (Citirano: 12.3.2020-17.35). Dostopno na naslovu: https://sl.wikipedia.org/wiki/Navidezna_resni%C4%8Dnost

Feelreal maska za playstation VR. 2018. Feelreal.com. (Citirano: 12.3.2020-17.35). Dostopno na naslovu: https://feelreal.com/product/feelreal-mask-for-playstation-vr/

Hočevar, A., Kovač, M., Knupleš, U. 2017. Knjižnica-celje.si. (Citirano: 12.3.2020-17.40). Dostopno na naslovu: https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201704201.pdf